KM Beta logo

Pravidla pokládky střešní krytiny KMB BETA

1/ Průměrná krycí šířka

Profil vodní drážky se vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun. Pro potřebu přesného rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí v prvním kroku, je nutné dle zásad pokrývačského řemesla /viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy/, zjistit skutečnou průměrnou krycí šířku dle postupu:

 • 11 tašek se zavěsí na střešní lať tak, aby do sebe jednotlivé drážky zapadaly. 
 • Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za podmínky, že nedojde k uvolnění spojů v drážkách a změří se krycí šířka 10 tašek v roztaženém stavu Cwd
 • Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka 10 tašek ve sraženém stavu Cwc.

Průměrná krycí šířka = (Cwd + Cwc) / 20

 

2/ Laťování

L .......... délka krokve

P .......... přesah okapové hrany 79 mm

ROL .... rozteč okapové latě 320 mm

RL ........ rozteč latě

RHL ..... rozteč hřebenové latě 30 mm při kladení hřebene nasucho

Poznámka: 

 • Hodnoty P/ROL mohou být dle konstrukčního řešení a místních podmínek upraveny v rozmezí 0–79/320–399 mm
 • Rozměr latí závisí na vzdálenosti krokví, sklonu a zatížení střešního pláště – viz. tabulky na str.76 až 77 Technické příručky

 

Vzdálenost latí:

střešní sklon   rozteč latí (mm)   délkové překrytí (mm)
12 - 22°320 - 325100 - 95
22 - 30°320 - 330100 - 90
> 30°320 - 340100 - 80

 

3/ Připevnění tašek v ploše střechy

Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před požadavky této technické příručky. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto. 
 

Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4. 
Tento výpočet je nezbytné provést u: 

 • otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí
 • budov umístěných na exponovaném místě
 • budov s výškou hřebene nad 30 m

Poznámka:
Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem.

Pro střechy budov ve větrových oblastech I až IV (viz schéma na str. 78 Technické příručky) se doporučuje následující rozsah připevnění tašek: 

 • na sklonech od 10° do 60° se počty připevněných tašek pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle tabulek (viz str. 79 Technické příručky) a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT.
 • na sklonech od 60° do 75° v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou.
 • na sklonech od 75° v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.

Další podrobné informace jsou k dispozici v Technické příručce - Betonová střešní krytina, kterou najdete v sekci Ke stažení.

 

Textury střešní krytiny KMB BETA:

Jednotlivé textury najdete v sekci Ke stažení.

Odstíny barev ve stupnici RAL: