Hlavn menu

Pozvánka

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti představenstvo společnosti KM Beta a.s. na svém zasedání dne 15. 5. 2019 rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín IČ: 25316583, zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2134 na den 25. 6. 2019 v 11.00 hod. v zasedací místnosti ředitele společnosti na ul. Brněnská 59/A, 695 01 Hodonín a rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 30. den předcházející dne konání valné hromady


Program jednání:

  • 1. Zahájení řádné valné hromady
  • 2. Volba orgánů řádné valné hromady
  • 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
  • 4. Účetní závěrka za rok 2018, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
  • 5. Zpráva dozorčí rady
  • 6. Schválení účetní závěrky a schválení rozdělení zisku za rok 2018
  • 7. Závěry zprávy o vztazích a Informace dozorčí rady ke Zprávě o vztazích
  • 8. Návrh na určení auditora
  • 9. Závěr

Informace pro akcionáře:

K bodu programu jednání valné hromady č. 1, 3, 4, 5 a 9 nebude předkládáno žádné usnesení.

K bodu programu jednání valné hromady č. 2 bude předložen tento návrh usnesení:
- Valná hromada schvaluje předložený návrh představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady.

K bodu 6. Bude předložen tento návrh usnesení:
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.

K bodu 7. Bude předložen tento návrh usnesení:
- Valná hromada bere předložené informace na vědomí.

K bodu 8. Bude předložen tento návrh usnesení:
- Valná hromada pro účetní období roku 2019 schvaluje společnost B.AUDIT s.r.o za auditora společnosti.

Účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a Zpráva o vztazích je akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady a to ve lhůtě pro svolání řádné valné hromady v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 10.00 hod.


Hlavní údaje řádné účetní závěrky – neauditované - rok 2018 (v tis. Kč)

- stálá aktiva246 677,-            - zásoby86 913,-
- zisk před zdaněním      17 210,-- základní kapitál      136 800,-
- čistý obrat478 959,-

Prezence akcionářů na řádné valné hromadě bude zahájena v 10.00 hod.


Hodonín dne 15. 5. 2019
Představenstvo společnosti KM Beta a.s.


» pozvánka ke stažení ve formátu PDF
 


Zpět