Hlavn menu

Doplňková hydroizolační folie DHV

Bezpečný sklon střechy je nejmenší hranice sklonu střechy, která se v praxi považuje za bezpečnou proti průniku stékající srážkové vody krytinou.

U betonové střešní krytiny KMB Beta a KMB Hodonka je bezpečný sklon krytiny BSK 22° a KMB Roty 30°. Sklon krytin je v důsledku techniky pokrývání vždy o něco menší než je sklon vlastní střešní konstrukce.

V případě zvýšených požadavků na krytinu, resp. střechu je nezbytné doplňkové opatření - doplňková hydroizolační vrstva. Zvýšené požadavky vyplývají ze sklonu střechy, konstrukce, užívání, klimatických poměrů, příp. místních podmínek a ustanovení.

Podle počtu zvýšených požadavků na střechu se zvyšuje třída těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Ta je definována materiálem doplňkové hydroizolace, průběhem u kontralatí a těsností spojů. Provedení řeší Pravidla pro navrhování a provádění střech a ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení.

I bez zvýšených požadavků a s dodržením bezpečného sklonu střechy mohou být zavěšené pásy fólie vhodnou ochranou proti nárazovému dešti, zavátému sněhu a prachu.

Firma KM Beta dodává několik typů hydroizolačních fólií, pro všechny druhy střešních plášťů.

DVOUPLÁŠŤOVÁ ŠIKMÁ STŘECHA

1 větraná vzduchová vrstva


TŘĺPLÁŠŤOVÁ ŠIKMÁ STŘECHA

2 větrané vzduchové vrstvy


V případě zvýšených požadavků na betonovou krytinu jsou nezbytná dodatečná (doplňková) opatření.
Zvýšené požadavky vyplývají ze:
  1. sklonu střechy
  2. konstrukce
  3. využití
  4. klimatických poměrů
  5. místních podmínek a ustanovení

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA ( DHV )

(1) Skládaná krytina sama o sobě za určitých podmínek, které se při užívání stavby mohou vyskytnout, není těsná vůči vzlínající vodě, vůči polétavému sněhu a vůči větrem hnanému dešti. Na dolním povrchu vrstvy skládané krytiny za určitých, běžně se při užívání stavby vyskytujících podmínek, dochází k povrchové kondenzaci vlhkosti, která může z povrchu krytiny odkapávat. Z uvedených důvodů je při použití skládané krytiny ve většině případů nezbytnou součástí konstrukce také doplňková hydroizolační vrstva (dále jen DHV).

(2) Konstrukční typy doplňkových hydroizolačních vrstev jsou uvedeny v tabulce A a jsou rozděleny do 6 tříd těsnosti. Nejvýše odolná proti možnému průniku vody je třída těsnosti 1, konstrukční typ 1.1. Naopak nejméně těsná je třída 6, konstrukční typ 3.3.

(3) Výběr konstrukčního typu DHV z tabulky A se provádí z hlediska ochrany stavby před srážkovou vodou. Takto vybraná konstrukce DHV nesmí být pro stavbu použita bez dalšího posouzení střechy jako celku, především z hlediska šíření vlhkosti konstrukcí, vlhkostního stavu a vzduchotěsnosti konstrukce.

(4) DHV střechy se obvykle dimenzuje podle nejnáročnější, vodou nejvíce namáhané části. Je také možné DHV dimenzovat samostatně pro jednotlivé střešní plochy. Výjimečně lze v jedné střešní ploše navrhnout více DHV. Např. v okolí problematických konstrukčních detailů a mezi těmito detaily a okapem se navrhne těsnější DHV, ve zbylé části střešní plochy lze navrhnout DHV nižší těsnosti. Musí být zajištěna souvislost všech vrstev a požadovaná těsnost DHV v průnicích střešních ploch a mezi částmi ploch s různými DHV.

(5) Doplňkovou hydroizolační vrstvu je třeba pod skládanou krytinu navrhnout, vyskytnou-li se jeden nebo více z níže uvedených zvýšených požadavků. Mezi zvýšené požadavky patří zejména:
• nedodržení bezpečného sklonu 22° pro betonovou střešní krytinu KMB BETA a KMB HODONKA a 30° pro KMB ROTA
• využívání podkroví – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky)
• konstrukční náročnost střechy
• členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.)
• zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch)
• délka krokví nad 10 m
• náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.)
• zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.).

(6) Vyžadují-li různé předpisy rozdílné třídy těsnosti, zvolí se z nich vždy třída s větší těsností proti možnému průniku vody. DHV nenahrazuje střešní krytinu. Pokud dojde k poškození střešní krytiny nebo jejích součástí, je nezbytně nutné funkčnost střešní krytiny a jejích součástí obnovit. Pokud má DHV sloužit i jako krátkodobá ochrana podstřešních prostor při vzniku poškození krytiny, je nutno DHV řešit alespoň jako DHV s třídou těsnosti 3 nebo těsnější, tj. třída těsnosti 2 až 1.

(7) V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být obvykle překryta (např. zakrývací plachtou). Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti 1. Otvory do střešní konstrukce je do doby vlastního zakrytí krytinou třeba zajistit.
Poznámka: Při použití DHV jako provizorní ochrany stavby musí být dodržena maximální povolená doba osvitu určená výrobcem daného materiálu.

(8) DHV musí být chráněna proti přímému i nepřímému působení UV záření. DHV je třeba zakrýt střešní krytinou v co nejkratší době po její realizaci.

(9) Z důvodu ochrany DHV proti působení UV záření je bezpodmínečně nutné ihned zakrýt prosvětlovací otvory do volného podstřešního prostoru nebo zakrýt DHV ze spodní strany v celé ploše vhodným pro světlo neprostupným materiálem.

Tabulka A: Konstrukční typy a třídy těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev
Konstrukční typ Charakteristika Materiál Průběh u kontralatí Provedení spojů Třída
1 DHV na podkladu - na celoplošném bednění
1.1 DHV je vodotěsná, s utěsněnými přesahy a položená přes kontralatě. ● fólie syntetické těžké 1)
● asfaltové pásy těžké 2)
přes ● svařené
● slepené
1
1.2 DHV je těsná proti volně stékající vodě, s utěsněnými přesahy a s utěsněním perforace v místě kontralatí. ● fólie syntetické těžké 1)
● asfaltové pásy těžké 2)
● fólie lehkého typu 3) s příslušenstvím 4)
pod s utěsněním ● svařené
● slepené
2
2 DHV na podkladu - na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo na celoplošném bednění
2.1 DHV s utěsněnými přesahy a s utěsněním perforace v místě kontralatí. ● fólie lehkého typu 5) s příslušenstvím 4)
● desky 6) s příslušenstvím 4)
pod s utěsněním ● svařené
● slepené 7)
3
2.2 DHV s utěsněnými přesahy. ● fólie lehkého typu 5)
● desky 6)
pod ● svařené
● slepené 7)
4
2.3 DHV z asfaltových pásu s přesahy bez utěsnění. ● asfaltové pásy lehké 8) pod ● přesah volný, bez utěsnění
● v případě bednění - přibité
4
2.4 DHV s přesahy bez utěsnění nebo do drážek. ● fólie lehkého typu 5)
● desky 6)
pod ● přesah volný, bez utěsnění
● do drážky
5
3 DHV nad vzduchovou vrstvou
3.3 DHV s prověšením nebo bez prověšení. ● fólie lehkého typu 5) pod ● přesah volný, bez utěsnění 6
1) Fólie syntetické umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením.
2) Asfaltové pásy typu S umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením.
3) Fólie lehké typu - jednovrstvé a vícevrstvé střešní fólie na bázi PE, PP, PU apod. umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením.
4) Příslušenství, které umožní utěsnění perforace po hřebíku v místě kontralatí.
5) Fólie lehké typu - jednovrstvé a vícevrstvé střešní fólie na bázi PE, PP, PU apod.
6) Desky - dřevovláknité, dřevotřískové, dřevocementové a jiné vhodné desky pro vytvoření DHV.
7) Slepení pomocí oboustranně lepicí pásky nebo integrovaných samolepicích proužků.
8) Asfaltové pásy typu R.

Tabulka tříd těsností DHV pro betonovou krytinu KM BETA ( BSK min 22°)
Sklon střechy Počet zvýšených požadavků (ZP): např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky
Poznámka: pokud je podkroví využito k obytným účelům, počítá se jako dva zvýšené požadavky
Žádný ZP Jeden další ZP Dva další ZP Tři další ZP Více jak tři další ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK) - typ 3.3 / třída 6
Volně položená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi
typ 2.4 / třída 5
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi
typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1 / třída 3
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
DHV - - JUTAFOL D110SP (*)
- JUTADACH 115
- JUTADACH 135
- MASTERMAX PREMIUM 120
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX
- JUTADACH 115
- JUTADACH 135
- MASTERMAX PREMIUM 120
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
≥ (BSK - 4°) typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1 / třída 3
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1 / třída 3
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 1.2 / třída 2
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
DHV - JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- DELTA FOXX (**)
≥ (BSK - 8°) typ 2.1 / třída 3
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1 / třída 3
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 2.1 / třída 3
DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 1.2 / třída 2
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 1.1 / třída 1
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh přes kontralatě
DHV - JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)
- DELTA FOXX (**)
≥ (BSK - 10°) typ 1.2 / třída 2
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 1.2 / třída 2
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 1.2 / třída 2
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
typ 1.1 / třída 1
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh přes kontralatě
typ 1.1 / třída 1
DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh přes kontralatě
DHV - DELTA FOXX (**) - DELTA FOXX (**) - DELTA FOXX (**)
< (BSK - 10°)* typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh přes kontralatě
POZNÁMKA:
(*) Pouze pro tříplášťové konstrukce, nutno provést větranou mezeru i pod folií
(**) Spoje DHV musí být slepeny

Poznámka: betonovou skládanou krytinu nelze použít ani s doplňkovými opatřeními, pokud je sklon střechy menší než 10°.
V tabulce jsou uvedena minimální doplňková opatření pro zajištění těsnosti konstrukce proti srážkové vodě v závislosti na sklonu střechy a na počtu zvýšených požadavků. V případě vyššího počtu zvýšených požadavků než je uvedeno v tabulce, nebo při zvláštních místních požadavcích je třeba vždy volit třídu s větší těsností proti možnému průniku vody.

Tabulka slouží pro orientaci a nezbavuje ani projektanta ani zhotovitele zodpovědnosti za správný návrh a realizaci střechy.

Technické parametry folií pro DHV
Materiál JUTAFOL D 110 SP JUTADACH 115 MASTERMAX PREMIUM 120 JUTADACH 135 JUTADACH 135 s aplikační páskou DELTA - Foxx
polyetylen s nosnou mřížkou a mikro- perforací vrstvená membrána z netkané polypropylénové textilie a difúzního filmu třívrstvá fólie - mezi dvěma vrstvami polypropylenového flísu, vodotěsná, paropropustná membrána vrstvená membrána z netkané polypropylénové textilie a difúzního filmu vrstvená membrána z netkané polypropylénové textilie a difúzního filmu vysoce pevná PES textilie s difuzně otevřeným vodotěsným disperzním povrstvením
Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd (m) dle EN 12572 2
(-1 / +2)
0,02
(-0,01/+0,015)
0,02
(-0,01/+0,015)
0,02
(-0,01 / +0,015)
0,02
(-0,01/+0,015)
0,02
(+0,04/- 0,01m)
Odolnost proti pronikání vody (třída) W2 W1 W1 W1 W1 W1
Pevnost v tahu podélná (N / 50 mm) 250 260 300 290 290 370
Pevnost v tahu příčná (N / 50 mm) 240 180 290 205 205 270
UV stabilita (měsíce) Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 4 měsíce Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 4 měsíce Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 4 měsíce Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 4 měsíce Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 4 měsíce Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 6 měsíců
Teplotní rozsah použití (°C) –40 až +80 –40 až +80 –40 až +100 –40 až +80 –40 až +80 –40 až +80
Hořlavost F E E E E E
Rozměr role (m) 1,5×50 1,5×50 1,5×50 1,5×50 1,5×50 1,5×50
Hmotnost role 8,75 8,5 9 10 10 20
Použití na bednění chemicky ošetřené NE NE ANO ANO ANO ANO
Minimální sklon (°) 17 17 17 17 14 12
Poznámka: Aplikace pojistných fólií použitelných na chemicky ošetřené bednění je možná pouze po zaschnutí impregnačního přípravku.

Při použití všech fólií musí být provedeno odvodnění mimo konstrukci střechy pomocí okapního plechu.
Řešení detailů hřebenů, nároží, úžlabí apod. je dle jednotlivých typů fólie, tech. podmínek a použití.JUTAFOL D110SP
Slouží jako paropropustná doplňková hydroizolační vrstva k ochraně podkrovních prostor před prachem a sněhem, chrání tepelnou izolaci před vnější vlhkostí.
Jutafol je oboustranně laminovaná polyetylenová folie s perforací, vyztužená armovací mřížkou perlinkové vazby.
Je určena pouze pro tříplášťové střechy. Pod i nad podstřešní folií musí být mezera nejméně 20 mm. V oblasti hřebene musí být zachována min. 50 mm mezera pro odvětrání. Ukončení folie v místě okapu pomocí okapního plechu.
Vertikální přesah 100 mm, horizontální 100–200 mm podle střešního sklonu.

Delta-Foxx
Fólie Delta-Foxx včetně systémových prvků je určena k provádění vodotěsného podstřeší.
Systémové prvky:
- Delta-PREN pro lepení všech přesahů;
- Delta-SB 60 speciálně impregnovaná těsnicí páska z polyuretanové pěny pod kontralatě;
- Delta-Flexx-Band pružně těsnicí a zakončovací páska pro detaily.

JUTADACH 115, 135 a JUTADACH 135 s aplikační páskou
Slouží jako paropropustné podstřeší hydroizolace. Překrytí horizontální i vertikální je min. 100 mm. Je-li střešní sklon menší než bezpečný střešní sklon, překrytí se zvětší a doporučuje se jednotlivé pásy slepit. Fólie musí být odvodněny mimo konstrukci střechy pomocí okapního plechu.
Fólie JUTADACH 115,135 lze použít pro dvouplášťové a tříplášťové střechy. Pouze fólie JUTADACH 135 lze aplikovat přímo na bednění.
Folie Jutadach 135 s aplikační páskou je po celé délce v místě přesahu opatřena samolepicím páskem opatřeným papírovým krytem. Používají se pro dosažení vyšší těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy.


předchozí stránka | obsah | další stránka