Hlavn menu

1.2 Lokalizace tepelných mostů

Tepelné mosty lze lokalizovat v průběhu navrhování stavby, v průběhu její realizace i po uvedení do provozu. V současné době je bohužel nejčastější období jejich lokalizace až při užívání stavby.

Tepelné mosty jsou na každé stavbě, není možné se jim vyhnout. Cílem je jejich minimalizace, neboť negativně ovlivňují mikroklima v interiéru, tepelné ztráty budovy, někdy i samotnou statiku stavby.

Je nepřípustné, jak se běžně děje, aby se v obytných místnostech vyskytovala plíseň, nebo dokonce jinovatka či námraza. Je nepřípustné, aby v konstrukci nadmíru kondenzovala vodní pára se všemi negativními dopady. Velké ekonomické škody vznikají majitelům nemovitostí, jejich uživatelům i investorům, pokud jsou tepelné mosty větší, než je nutné.

Proto je potřeba, aby se této problematice věnovali projektanti, osoby vykonávající technický dozor investora, investoři i budoucí uživatelé. Problematice tepelných mostů je potřeba se věnovat od navrhování přes realizaci stavby až po závěrečnou kontrolu při uvedení stavby do provozu. Zde je vhodné investorům doporučit smluvní ujednání týkající se splnění platných předpisů, případně jimi doporučených hodnot a pochopitelně i prokázání tohoto splnění.

Tato problematika se netýká jenom novostaveb. Velké nedostatky jsou při zateplování stávajících budov – proto ostatně panuje mezi širší veřejností fáma, že „zateplením domu zdi přestanou dýchat a v domě se objeví plíseň“. Toto je tvrzení zcela proti duchu zateplování. Naopak správným zateplením se plísně z domu odstraní. Při zateplování je nutné věnovat pozornost zejména stavebním detailům, tedy ostění oken a dveří, ukončení u podezdívky, atiky či střechy, návaznostem na jinou budovu apod.

Je nutné doporučit všem investorům, aby při uzavírání smlouvy na jakékoliv úpravy tepelně izolačních vlastností budovy nejen přesně specifi kovali prováděnou práci, ale také aby konkretizovali pod příslušnými sankcemi kvalitu prací a zejména účinek, jehož se má dosáhnout. Do smluv je také vhodné včlenit klauzule týkající se způsobu kontroly kvality prací s konkretizováním postupů a pokud možno i kontrolní osoby.

Tepelné mosty je nutné lokalizovat a posoudit i v rámci zpracovávání průkazu energetické náročnosti budovy, neboť se to v tomto dokumentu požaduje.

V každém případě lze doporučit všem, kteří mají cokoliv společného se stavbou, aby se fenoménu tepelných mostů věnovali, neboť jde o důležitý kvalitativní aspekt stavby. Lze tak předejít mnohým triviálním i velmi fatálním problémům. V každém případě je potřeba se obrátit na zkušené odborníky. Dnes sice existuje mnoho technických zařízení od výpočtových programů až po termovizi, ovšem malá zkušenost či pouze částečná znalost problematiky může způsobit mnoho škod.
předchozí stránka | obsah | další stránka