Hlavn menu

2.5 Teorie tepelných mostů

Jak již bylo řečeno výše, tepelný most je místo se zvýšeným tepelným tokem. Jeho hodnota se vyjadřuje koefi cientem, jímž se nahrazuje skutečné vyjádření tepelného mostu. Tento koefi cient se nazývá u lineárních tepelných mostů lineární činitel prostupu tepla a značí se ψ [W/(m.K)]. U bodových tepelných mostů se nazývá bodový činitel prostupu tepla a značí se λ [W/K].

Ze zákona o zachování energie vyplývá, že tepelný tok z interiéru a z exteriéru musí být vždy stejný, pouze má opačnou orientaci (tedy teplo proudí z interiéru do exteriéru). Protože však neplatí, že rozměry stavby či konstrukce jsou z exteriéru a z interiéru stejné, neplatí také, že lineární činitel prostupu tepla z exteriéru a z interiéru je stejný, což lze dokumentovat následujícím ilustračním obrázkem:Tepelný tok z interiéru a z exteriéru se musí rovnat, tudíž musí platit následující rovnice (ve výpočtu uvažujeme jednotkovou délku detailu): a*U1 + b*U2 + ψe = d*U1 + c*U2 + ψi

V uvedené rovnici jsou evidentně kóty a + b větší než kóty c + d, a proto musí být ψe (lineární činitel prostupu tepla z exteriéru) menší než ψi (lineární činitel prostupu tepla z interiéru). Na obr. 1 je také naznačeno místo nejnižší povrchové teploty. Ta se vyjadřuje buď jako teplota θai [°C], a nebo jako teplotní faktor fRsi [-].

Pokud je v detailu zachycena konstrukce oddělená stropem, uvádí se v této publikaci vždy lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní část detailu (tedy tu nad stropem) a lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní část detailu. Dále samozřejmě lineární činitel prostupu tepla exteriéru. Zmiňujeme pak také dvě hodnoty povrchových teplot a teplotních faktorů.


předchozí stránka | obsah | další stránka