Hlavn menu

2.6 Výpočtové postupy a závislosti

Jak již bylo uvedeno výše, jsou lineární činitel prostupu tepla ψ a bodový činitel prostupu tepla nikoliv fyzikálními veličinami, ale činiteli, jimiž se do výpočtu zavádí korekce pro dvou či trojrozměrné teplotní pole.

Naproti tomu součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] je fyzikální veličinou, která udává tepelný tok ve wattech danou konstrukcí při ustáleném teplotním stavu na jednotkovou plochu a při jednotkovém teplotním spádu. Jde o převrácenou hodnotu tepelného odporu R [(m2.K)/W].

Teplotní faktor fRsi [-] je bezrozměrné číslo, které udává poměrnou teplotu vnitřního povrchu. Výhodou tohoto teplotního faktoru je, že se při různých teplotních spádech může velmi jednoduše a rychle přepočítat povrchová teplota pro dané vnější a vnitřní tepoty.

Vztahy pro výpočet jsou jednoduché: Je-li znám teplotní faktor a vnější a vnitřní teplota θe a θai, pak pro vnitřní povrchovou teplotu platí vztah:
θsi = θai - (1 - fRsi) * (θai - θe)

Pokud je spočítána vnitřní povrchová teplota θsi, lze teplotní faktor spočítat takto:
fRsi = 1 - (θai - θsi) / (θai - θe)

Pro tyto přepočty bude na webu: www.tepelnymost.cz zprovozněna jednoduchá kalkulačka, která uživateli umožní okamžitý přepočet těchto hodnot.

Praktický příklad 1:
Spočítejte vnitřní povrchovou teplotu, když znáte:
Teplota interiéru θai = 20 °C
Teplotní oblast θe = -15 °C
Teplotní faktor fRsi = 0,750

θsi = θai - (1 - fRsi) * (θai - θe) = 20 – (1 – 0,750) * (20 – (–15)) = 11,25 [°C].

Toto také lze zjistit v kapitole 5. Tabulky v příloze 5.3 a 5.4 – Tabulka přepočtu teplotního faktoru na povrchovou teplotu.

Praktický příklad 2:
Spočítejte teplotní faktor, když znáte:
Teplota interiéru θai = 20 °C
Teplotní oblast θe = -15 °C
Vnitřní povrchová teplota θsi = 12,3 °C

fRsi = 1 - (θai - θsi) / (θai - θe) ) = 1 – (20 – 12,3) / (20 – (–15)) = 0,780 [-]

Toto také lze zjistit v kapitole 5. Tabulky v příloze 5.3 a 5.4 – Tabulka přepočtu teplotního faktoru na povrchovou teplotu.
předchozí stránka | obsah | další stránka